Penzion Zubr v Ujčově hodnocení

Provozní řád Penzion Zubr, s.r.o.

Příjezd

 • Host penzionu bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti na recepci penzionu.

 • Ubytováním se rozumí předání klíčů od pokoje, vchodových dveří a brány a sdělení instrukcí k pobytu odpovědnou osobou.

 • Ubytování hostů je možné v den příjezdu od 14 hod do konce provozní doby recepce.

 • Provozní doba recepce je ve všední dny od 14 hod do 19hod a ve dnech pracovního klidu a o svátcích od 14hod do 20 hod. Mimo provozní dobu jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 723 391 919.

 • Za ubytování a služby s ubytováním spojené je ubytovaný povinen zaplatit cenu dle platného ceníku.
 • Má se za to, že ubytovaný přebírá pokoj bez závad. Případné závady je ubytovaný povinen neprodleně oznámit na recepci.

 • V areálu penzionu lze parkovat pouze na místech k tomu určených.

Odjezd

 • Ubytovaný je povinen předat pokoj zpět ubytovateli vyklizený a odevzdat klíče na recepci v den odjezdu nejpozději do 10 hod . V případě odjezdu ubytovaného před začátkem provozní doby recepce, je ubytovaný povinen odevzdat klíče v restauraci nebo na okénko od recepce. Nepředá-li ubytovaný pokoj zpět ubytovateli a neodevzdá-li klíče na recepci do 10 hod, bude ubytovanému účtována cena za další den pobytu.

 • Recepční provede kontrolu stavu pokoje.

 • Ubytovaný je povinen předat pokoj zpět ubytovateli ve stejném stavu, v jakém ho převzal s ohledem na běžné opotřebení.

 • Zjistí-li ubytovatel, že pokoj není ve stejném stavu jako při převzetí s ohledem na běžné opotřebení, např. došlo-li ke ztrátě nebo zničení vybavení, je ubytovaný povinen nahradit ubytovateli vzniklou újmu.

 • Ubytovaný je rovněž povinen nahradit ubytovateli újmu vzniklou mimo pokoj avšak v areálu penzionu.

 • Povinnost k náhradě újmy je ubytovaný povinen splnit nejpozději v den odjezdu.

 • Požádá-li ubytovaný o prodloužení pobytu, může být ubytován v jiném pokoji, než ve kterém byl ubytován původně.

Užívání prostor penzionu

 • Ubytovaný je povinen v celém objektu udržovat pořádek a čistotu. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená, či jinak znečišťovat prostory penzionu.

 • Platí zákaz konzumace vlastních nápojů a jídla na veřejných místech penzionu (chodby, restaurace, salonek, terasa).

 • Ubytovaný je povinen zamykat vchodové dveře a bránu.

 • Platí zákaz pohybu nenahlášených osob v prostorách penzionu. Návštěvy je ubytovaný povinen nahlásit na recepci.

 • Noční klid je od 22:00 do 6:00. Ubytovaný je povinen noční klid dodržovat.

 • Mimo vyhrazené prostory (venkovní prostory) platí zákaz kouření v celém objektu včetně pokojů.

 • V celém objektu platí zákaz rozdělávání ohně.

 • Osobám pod silným vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám nemocným infekční a jinou přenosnou nemocí je vstup do penzionu zakázán.

 • Je zakázáno vnášet do penzionu alkohol a omamné a psychotropní látky.

 • Je zakázáno vstupovat mimo prostory vyhrazené pro ubytované. Za pohyb dětí v objektu zodpovídají rodiče.

 • Je zakázáno přemisťovat vybavení, provádět úpravy či jakkoliv jinak zasahovat do vybavení a konstrukce objektu.

 • Pobyt zvířata v penzionu je možný pouze se souhlasem ubytovatele.

 • Majitel zvířete zodpovídá za nezávadný zdravotní stav zvířete. Na požádání ubytovateleje povinen tuto skutečnost prokázat. Zvířata se mohou v prostorách penzionu pohybovatjen pod dohledem majitele a v čistém stavu, aby nedocházelo ke znečištění objektu. Psi semohou v objektu pohybovat jen s náhubkem a na vodítku. Je zakázáno ponechat zvíře na pokoji bez dozoru.

 • Majitel zvířete nese povinnost nahradit újmu způsobenou zvířetem.

Užívání prostor pokoje

 • Pravidla užívání prostor penzionu platí i pro užívání prostor pokoje.

 • Je zakázáno používat na pokojích vlastní elektrické spotřebiče, mimo spotřebičů sloužících k osobní hygieně.

 • Ubytovaný je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě.

 • Ubytovatel je povinen nahradit újmu za podmínek a do výše stanovené dle § 2946 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 • Požádá-li o to ubytovaný, ubytovatel od něho převezme do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel může požadovat, aby mu byly věci k úschově předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.

Ostatní

 • Snídaně je zahrnuta v ceně pobytu, je podávána od 8:00 do 9:00 hod v prostorách restaurace Penzionu Zubr.

 • Vzniklé závady je ubytovaný povinen neprodleně nahlásit na recepci.

 • Porušuje-li ubytovaný i přes výstrahu hrubě své povinnosti nebo dobré mravy, může ubytovatel smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

Úhrada za pobyty

 • Objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování, služby spojené s ubytováním a stravu

 • Cena za ubytování, služby spojené s ubytováním a stravu je stanovena dohodou stran takto:

  a. za ubytování a stravu dítěte ………………………………………. Kč/ den
  b. za ubytování a stravu dospělé osoby ……………………………… Kč/ den

V ceně nejsou zahrnuty místní poplatky obci.

 • Záloha ve výši 50 % bude uhrazena bezhotovostně na základě vystavené zálohové faktury

 • Doplatek do plné ceny bude v hotovosti uhrazen v PENZIONU ZUBR, s.r.o. v první den pobytu.

 • Ubytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel neuhradí ve sjednaném termínu zálohu nebo doplatek ceny pobytu.

 • Storno poplatky za neuskutečněné pobyty

 • Objednatel může smlouvu vypovědět před uplynutím ujednané doby. Prokáže-li ubytovatel, že nemohl zabránit škodě, která mu vznikla předčasným zrušením ubytování ze strany objednatele, může žádat, aby mu objednatel škodu nahradil.

 • Ubytovatel může před uplynutím ujednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušují-li ubytované osoby přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, anebo dobré mravy.

 • Objednatel může kdykoliv před termínem počátku ubytování od této smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy lze učinit výhradně písemným oznámením ubytovateli. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení ubytovateli. Pro případ odstoupení od smlouvy se sjednává odstupné dle § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Storno poplatky

Výše odstupného je odvislá od délky časového období před termínem počátku ubytování a je následující:

 • 20 % z ceny pobytu dojde-li k odstoupení od smlouvy v době 60 – 30 dnů před termínem pobytu
 • 30 % z ceny pobytu dojde-li k odstoupení od smlouvy v době 29 - 15 dnů před termínem pobytu
 • 50 % z ceny pobytu dojde-li k odstoupení od smlouvy v době 14 - 8 dnů před termínem pobytu
 • 80 % z ceny pobytu dojde-li k odstoupení od smlouvy v době 7 - 4 dnů před termínem pobytu
 • 100 % z ceny pobytu dojde-li k odstoupení od smlouvy v době 3 - 0 dnů před termínem pobytu
Rodinný penzion na břehu řeky Svratky. Těšit se můžete na moderní ubytování, poctivou českou kuchyni a také na velkou zahradu s bazénem.
info@penzion-zubr.cz
Novinky do emailu
Máte zájem od nás dostávat aktuální informace a zvýhodněné nabídky?
Odběr novinek
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram