Penzion Zubr v Ujčově hodnocení

Provozní řád Penzion Zubr, s.r.o.

1) Příjezd
 1. Host penzionu bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti na recepci
  penzionu.
 2. Ubytováním se rozumí předání klíčů od pokoje, vchodových dveří a brány a sdělení
  instrukcí k pobytu odpovědnou osobou.
 3. Ubytování hostů je možné v den příjezdu od 14 hod do konce provozní doby recepce.
 4. Provozní doba recepce je ve všední dny od 14 hod do 19 hod a ve dnech pracovního
  klidu a o svátcích od 14 hod do 20 hod. Mimo provozní dobu jsme Vám k dispozici na
  telefonním čísle 723 391 919.
 5. Za ubytování a služby s ubytováním spojené je ubytovaný povinen zaplatit cenu dle
  platného ceníku.
 6. Má se za to, že ubytovaný přebírá pokoj bez závad. Případné závady je ubytovaný
  povinen neprodleně oznámit na recepci.
 7. V areálu penzionu lze parkovat pouze na místech k tomu určených
2) Odjezd
 1. Ubytovaný je povinen předat pokoj zpět ubytovateli vyklizený a odevzdat klíče na
  recepci v den odjezdu nejpozději do 10 hod . V případě odjezdu ubytovaného před
  začátkem provozní doby recepce, je ubytovaný povinen odevzdat klíče v restauraci nebo
  na okénko od recepce. Nepředá-li ubytovaný pokoj zpět ubytovateli a neodevzdá-li klíče
  na recepci do 10 hod, bude ubytovanému účtována cena za další den pobytu.
 2. Recepční provede kontrolu stavu pokoje.
 3. Ubytovaný je povinen předat pokoj zpět ubytovateli ve stejném stavu, v jakém ho převzal
  s ohledem na běžné opotřebení.
 4. Zjistí-li ubytovatel, že pokoj není ve stejném stavu jako při převzetí s ohledem na běžné
  opotřebení, např. došlo-li ke ztrátě nebo zničení vybavení, je ubytovaný povinen nahradit
  ubytovateli vzniklou újmu.
 5. Ubytovaný je rovněž povinen nahradit ubytovateli újmu vzniklou mimo pokoj avšak
  v areálu penzionu.
 6. Povinnost k náhradě újmy je ubytovaný povinen splnit nejpozději v den odjezdu.
 7. Požádá-li ubytovaný o prodloužení pobytu, může být ubytován v jiném pokoji, než ve
  kterém byl ubytován původně.
3) Užívání prostor penzionu
 1. Ubytovaný je povinen v celém objektu udržovat pořádek a čistotu. Je zakázáno odhazovat
  odpadky mimo místa k tomu určená, či jinak znečišťovat prostory penzionu.
 2. Platí zákaz konzumace vlastních nápojů a jídla na veřejných místech penzionu (chodby,
  restaurace, salonek, terasa).
 3. Ubytovaný je povinen zamykat vchodové dveře a bránu.
 4. Platí zákaz pohybu nenahlášených osob v prostorách penzionu. Návštěvy je ubytovaný
  povinen nahlásit na recepci.
 5. Noční klid je od 22:00 do 6:00. Ubytovaný je povinen noční klid dodržovat.
 6. Mimo vyhrazené prostory (venkovní prostory) platí zákaz kouření v celém objektu včetně
  pokojů.
 7. V celém objektu platí zákaz rozdělávání ohně.
 8. Osobám pod silným vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám
  nemocným infekční a jinou přenosnou nemocí je vstup do penzionu zakázán.
 9. Je zakázáno vnášet do penzionu alkohol a omamné a psychotropní látky.
 10. Je zakázáno vstupovat mimo prostory vyhrazené pro ubytované. Za pohyb dětí v objektu zodpovídají rodiče.
 11. Je zakázáno přemisťovat vybavení, provádět úpravy či jakkoliv jinak zasahovat dovybavení a konstrukce objektu.
 12. Pobyt zvířata v penzionu je možný pouze se souhlasem ubytovatele.
 13. Majitel zvířete zodpovídá za nezávadný zdravotní stav zvířete. Na požádání ubytovatele je povinen tuto skutečnost prokázat. Zvířata se mohou v prostorách penzionu pohybovat jen pod dohledem majitele a v čistém stavu, aby nedocházelo ke znečištění objektu. Psi se mohou v objektu pohybovat jen s náhubkem a na vodítku. Je zakázáno ponechat zvíře na pokoji bez dozoru.
 14. Majitel zvířete nese povinnost nahradit újmu způsobenou zvířetem.
4) Užívání prostor pokoje
 1. Pravidla užívání prostor penzionu platí i pro užívání prostor pokoje.
 2. Je zakázáno používat na pokojích vlastní elektrické spotřebiče, mimo spotřebičů
  sloužících k osobní hygieně.
 3. Ubytovaný je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě.
  Ubytovatel je povinen nahradit újmu za podmínek a do výše stanovené dle § 2946 násl.
  zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Požádá-li o to ubytovaný, ubytovatel od něho převezme do úschovy peněžní prostředky,
  klenoty nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem
  pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel může požadovat, aby mu byly věci k
  úschově předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.
5) Ostatní
 1. Snídaně se podávají od 8:00 do 9:00, obědy od 11:30 do 13:00 a večeře od 18:00 do
  19:00. Jiný čas lze dohodnout na recepci. Snídaně je nutné objednat předchozí den, obědy
  a večeře dle menu do 10:00. Jinak jsou podávány minutky a jídla na objednávku.
 2. Vzniklé závady je ubytovaný povinen neprodleně nahlásit na recepci.
 3. Porušuje-li ubytovaný i přes výstrahu hrubě své povinnosti nebo dobré mravy, může
  ubytovatel smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
6) Úhrada za pobyty
 1. Objednat se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování, služby spojené s ubytováním a stravu
  Cena za ubytování, služby spojené s ubytováním a stravu je stanovena dohodou stran takto:
  a. za ubytování a stravu dítěte ………………………………………. Kč/ den
  b. za ubytování a stravu dospělé osoby ……………………………… Kč/ den.
 2. Záloha ve výši 50 % bude uhrazena bezhotovostně na základě vystavené zálohové faktury
 3. Doplatek do plné ceny bude v hotovosti uhrazen v PENZIONU ZUBR, s.r.o. v první
  den pobytu.
 4. Ubytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel neuhradí ve
  sjednaném termínu zálohu nebo doplatek ceny pobytu.

Storno poplatky

1) Storno poplatky za neuskutečněné nebo zrušené pobyty
 1. Objednatel může smlouvu vypovědět před uplynutím ujednané doby. Prokáže-li ubytovatel, že
  nemohl zabránit škodě, která mu vznikla předčasným zrušením ubytování ze strany objednatele,
  může žádat, aby mu objednatel škodu nahradil.
 2. Ubytovatel může před uplynutím ujednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby,
  porušují-li ubytované osoby přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, anebo dobré mravy.
 3. Objednatel může kdykoliv před termínem počátku ubytování od této smlouvy odstoupit, a to
  z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy lze učinit výhradně
  písemným oznámením ubytovateli. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného
  oznámení ubytovateli. Pro případ odstoupení od smlouvy se sjednává odstupné dle § 1992
  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Výše odstupného je odvislá od délky časového obdob před termínem počátku ubytování a je
  následující:
  » 20% z ceny pobytu dojde-li k odstoupení od smlouvy v době 60 – 30 dnů před termínem
  pobytu
  » 30% z ceny pobytu dojde-li k odstoupení od smlouvy v době 29 – 15 dnů před termínem
  pobytu
  » 50% z ceny pobytu dojde-li k odstoupení od smlouvy v době 14 – 8 dnů před termínem
  pobytu
  » 80% z ceny pobytu dojde-li k odstoupení od smlouvy v době 7 – 4 dnů před termínem
  pobytu
  » 100% z ceny pobytu dojde-li k odstoupení od smlouvy v době 3 – 0 dnů před termínem
  pobytu
  Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na
  adresu info@penzion-zubr.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a
  čas odeslání emailu.
 5. V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka
  nebo člena jeho rodiny, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené
  skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3
  dnů od jejich vzniku.  
  Odstupné lze účtovat v případě, kdy zákazník odstoupí od přihlášeného pobytu podle § 2533
  odst. 1 občanského zákoníku. Jde typicky o případy, kdy zákazník zájezd zruší z důvodů na své
  straně, aniž by Penzion Zub s.r.o. porušili nebo nesplnili závazky k pobytu. 
  Pokud host (zákazník) za sebe sežene náhradu na zrušený pobyt, storno se neplatí.  
  V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu. 
  Tyto storno podmínky jsou platné pro skupinové pobyty ,individuální hosty, rodiny a děti
  účastnící se všech pobytů v Penzionu Zubr .
 6. Odstupné je splatné max. do 14 dnů ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení od
  smlouvy.
 7. Odstoupí-li objednatel pouze od části smlouvy, stanoví se výše odstupného obdobně, avšak
  místo ´´ceny pobytu´´ se použije cena, která přísluší za tuto část ubytování, od níž objednatel
  odstupuje.
Rodinný penzion na břehu řeky Svratky. Těšit se můžete na moderní ubytování, poctivou českou kuchyni a také na velkou zahradu s bazénem.
info@penzion-zubr.cz
Novinky do emailu
Máte zájem od nás dostávat aktuální informace a zvýhodněné nabídky?
Odběr novinek
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram